Artiklar

Artiklar

ARTIKEL:

En kort men intressant artikeln som beskriver den känsla som många föräldrar kan känna då barnet avvisar en och väljer den andra föräldern. En känsla som kan vara svårare för vissa föräldrar, speciellt om man själv bär med anknytningsbrott från sin egna barndom eller om barnets avvisande sker när föräldern befinner sig i känslomässigt stressiga situationer som separation/skilsmässa, sorg, rädsla för ensamhet m.m. Men barnet väljer oftast förälder efter egna behov och dessa behov anpassas efter ålder, kön och olika situationer (och förstås negativa känslor som oro och rädsla).

"Därför avvisar barn den ena föräldern och klänger på den andra"

VIDEOKLIPP:

Alla barn bråkar, och för oss föräldrar är det viktigt att förstå varför detta sker och hur vi med framförhållning kan motverka att vi fortsätter att bråka om samma sak om och om igen. Bo Hehlskov Elvén är en inspirerande, kunnig och rolig person som på ett bra sätt här ger oss några korta beskrivningar om hur vi som föräldrar kan bemöta våra barn på andra sätt än att bli en motståndare:

"TV4: Så löser du bråk och tjafs med dina barn"

ARTIKEL:

En intressant artikel i DN där Bo Hejlskov Elvén svarar på "De vanligaste felet vuxna gör med bråkiga barn". Jag tänker dock att ett tillägg är att en perfekt förälder är en förälder som ibland gör fel.

"Vanligaste felet vuxna gör med bråkiga barn"

ARTIKEL:

Denna artikeln ger läsaren konkreta råd i hur vi som föräldrar kan stärka våra barns självkänsla. Jag anser även att många av dessa råd kan riktas mot en vuxen parrelation (ok, att lära sig att inte använda blöja är inte så applicerbart i vuxen ålder), men fokuset är givetvis relationen mellan förälder och barn:

"Så stärker du barnets självkänsla"

ARTIKEL:

I mitt arbete med de par jag träffar så utgår jag oftast från metoden EFT (Emotionell Fokuserad parterapi), men ibland behöver man fördjupa sig i hur de kommunicerar med varandra för att sen gå på djupet med känslorna bakom kommunikationen. Jag är då inspirerad av John Gottman och vad han beskriver i sin bok "sju gyllene regler till en lycklig kärleksrelation". Både nyblivna par och de med flera år tillsammans ger jag rådet att "förfina sina kärlekskartor" vid tillfällen för det finns många saker som vi tar förgivet och tror oss veta, men som förändrats med åren. Här är en äldre artikel om boken och vad Gottman kom fram till i sin forskning:

"Sann vänskap grunden för lyckliga äktenskap"

RAPPORT:

Jag träffar par både privat och på Familjerådgivningen i Helsingborg som har valt att separera/skilja sig och som vill få råd i hur de på bästa sätt kan göra detta, speciellt då de har barn. Denna process kommer att bli känslomässigt krävande även om båda parterna vill separera/skiljas och under processen kommer man stöta på olika riskmoment. Jag brukar nämna tre riskmoment:


1.) Ekonomi, boende och bodelning.

2.) Växelvist boende utifrån barnens ålder och föräldrars behov.

3.) Skapandet av en sjärnfamilj, bonusföräldrar och bonusbarn.


Jag är också tydlig med att det viktigaste under en separation/skilsmässa är hur de förhåller sig till barnen och att de innan de tar ett beslut ALLTID ska ställa sig frågan - Hur blir det för barnen?

Här är en länk till BRIS där ni kan ladda ner deras rapport:

"Lyssna på mig" - en unik rapport om barns upplevelser av skilsmässa och föräldrars konflikter.

ARTIKEL:

Jag vill dela med mig av en mycket bra och viktig artikel om barnens första år i livet kopplat föräldrars psykiska och fysiska närvaro. Vi lägger under våra barns första år i livet grunden för deras psykiska mående i framtiden. Det är därför viktigt att som föräldrar välja bort telefonen, surfplattan och bemöta våra små barn i deras utforskande av omvärlden och känsloyttringar.

"This Revolutionary Parenting Insight Will Help Your Love Life"

PODD:

När jag träffar par och familjer beskriver de i bland svårigheter att bemöta sina barn i olika situationer, speciellt då barnet har en neuropsykiatriska diagnos. Frågorna är många och svaren är vid tillfällen inte tillräckliga då varje barn är en unik person med sina specifika behov. Då kan det vara lugnande att lyssna på andra föräldrar som bär liknande oro. I NPF-podden svarar Psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo på olika frågor gällande bemötandet av barn/ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos.

"NPF-podden"

ARTIKEL:

Att anses vara en curlingförälder beskrivs många gånger som något dåligt och något som på olika sätt hämmar barns/ungdomars utveckling mot att bli självständiga individer. Men är det alltid dåligt att vara en curlingförälder?

Bo Hejlskov Elvén beskriver i denna korta artikel sin syn på curlingförälder, en positiv beskrivning.

"Om curling och föräldraskap"

ARTIKEL:

Det är alltid bra när man som förälder/psykoterapeut kan luta sin uppfattning mot forskning. Den "gamla tron" om att barn behöver gråta en stund innan de får trygghet från en omvårdnadsperson bör ses som ett förlegat förhållningssätt. Så lyft upp, krama, pussa och vagga ditt barn till kärleksfull trygghet.

"Research says it’s OK to pick up your baby each time it cries"

ARTIKEL:

Jag träffar ofta par som genomgått en seperation/skilsmässa, träffat en ny partner och nu står inför att skapa en stjärnfamilj (biologiska barn, bonusbarn, förälder och bonusförälder). Att bli bonusföräldrar kan bli en känslomässig prövning vilket påverkas av flera anledningar. Och för barnet/barnen så ska de knyta an och skapa relation till en ny vuxen som i sin tur "tagit" mamma/pappas plats och kanske även har egna barn som denne ska förhålla sig till. I denna artikel beskriver Jesper Juul vad man bör tänka på vid skapandet av en stjärnfamilj (min benämning) och ger några tips till dig som ska bli eller är bonusförälder.

"Vi föräldrar: Så lyckas du som bonusförälder"

ARTIKEL:

En upplyftande artikel i kontrast till tidigare delade artiklar om skilsmässa/separation. Enligt ny forskning kan vi se att allt färre par, i delar av Europa, väljer att skilja sig och att vi även föder fler barn. Orsaken till denna positiva förändring är jämställdhet och jämlik fördelning av hushållssysslor och föräldraansvar. Något som vi måste fortsätta kämpa för och inte ta förgivet för det ger ringar på vattnet.

"Kärnfamiljen på frammarsch"

ARTIKEL:

Jag vill dela med mig av en bra artikel om hur vi bör bemöta barn/ungdomar med olika beteende problematik. Hejlskov Alvén, Juul & Jensen och Greene ger sin beskrivning av hur vi på ett positivt och pedagogisk tillvägagångssätt bör bemöta dessa barns svårigheter.


De allra flesta barn vet vad som är rätt och fel, men när de saknar förmågan att uppfylla våra krav kommer det uppstå konfliktsituationer. Vi bör därför fokusera på vilka krav som är rimliga att ställa och hur vi ställer dem. Vidare bör vi leta bakomliggande orsaker till beteendet och inte fokusera på beteendet i sig, i synnerhet inte ur ett moraliskt perspektiv"

"ATT MÖTA BARN SOM UTMANAR – sammanfattning av olika perspektiv"

CHECKLISTA:

Många samboende par som jag träffar beskriver att de ofta kommer i konflikt kring ansvarsfördelning av hushållssysslor. Dessa bråk färgar av sig på parrelationen, känslan av känna sig tillräcklig och lyssnad på. Jag brukar dela upp deras livspussel i fyra områden, Team (fördelning, sysselsättning m.m.), Familjetid (gemensam tid med barnen m.m.), Partid (den vuxna relationen) och Individuell tid (träning m.m.). Tillsammans placerar vi rätt diskussion till rätt område, för många gånger blandas de ihop. Paren kan då även fylla i en checklista för att se hur jämställd fördelning de har och vad de kan förändra för att minska konflikterna.

"Checklista för föräldrar - om ansvarsfördelning"

ARTIKEL:

Jag vill dela med mig av en intressant forskning som gjorts på syskon och vilka förutsättningar de genom att vara förstfödd, mittenbarn eller yngst i en syskonskara har i livet.

"Därför är småsyskon mer utsatta"

KOMMUNIKATIONSGUIDE:

Ett återkommande och viktigt ämne som mina par önskar finna balans med är, närhet och sex. Många gånger beskrivs detta som problematiskt då de har olika behov och där den generella beskrivningen är att kvinnan vill ha mer närhet utan "krav" på sex och mannen önskar mer sex och att han efter det kan ge mer närhet. Istället för att lyssna in på varandras behov och beskriva sina känslor med ord börjar paret agera med att distansera sig eller konfrontera med kritik (det vi i EFT benämner withdrawal eller pursuer).

Sexologkliniken har gett ut ett gratis material som kan underlätta för par att "snacka om sex" för att få ett bättre sexliv och en mer intim relation.

"Sexologkliniken - Snacka sex"

ARTIKEL:

En intressant forskning om vår dygnsrytm och hur mycket den påverkar oss både psykiskt och fysiskt. Vi har olika behov av sömn då några är nattugglor (lägger sig senare) och andra lärkor (som vaknar tidigt) och dessa behov påverkas av ålder m.m. Något som kan vara viktigt att ha i åtanke då exempelvis de flesta skolorna valt att starta vid kl.08.00 vilket krockar med vissa barns "cirkadiska rytm". Jag tänker vidare att våra olika behov av sömn även påverkar den vuxna relationen samt förälder/barn relationen.

"Därför ska vi lyssna på kroppens rytm"

ARTIKEL:

I dag delar jag en intressant och viktig forskning gällande skillnader mellan pojkar och flickors fysiska och psykiska utveckling. Forskningen visar att pojkars hjärna vid födsel är mindre utvecklad än flickor i samma ålder, att pojkarna är mer sårbara, behöver ett större emotionellt stöd men att detta krockar med uppfattningen om att pojkar ska vara "starka" och inte ska visa känslor. En uppfattning som kan få föräldrar att bemöta sina pojkar med uppmuntrande ord som "upp och hoppa", "det är inget att gråta för", före att ge dem närhet och tröst. Detta valda bemötande i en pojkes yngre år kan i framtiden ha en negativ påverkan på pojkarnas psykiska måendet och hur dessa pojkar i kommer hantera olika relationer.

"This Is Why Boys Need More Emotional Support Than Girls"

FÖRÄLDRAPLAN:

Flera av de skilda/separerade par som jag träffar som har barn boende hos sig växelvist beskriver svårigheter i att samarbeta kring klädesinköp, semesterplanering, hur ofta man ska ha kontakt med den andra föräldern eller sina barn som är boende hos den andra föräldern. Dessa samarbetssvårigheter blir lätt infekterade konflikter som många gånger påverkar deras gemensamma barn negativt.


Om ni känner igen er i denna beskrivning eller möter någon i denna situation ger jag er rådet att göra en föräldrarplan.

"En föräldraplan kan beskrivas som ett skriftligt samarbetssamtal, som en guide till ert gemensamma föräldraskap eller som en handbok för hur ni kommit överens om att ni vill föräldra gemensamma barn efter separationen. När ni gjort klart hela föräldraplanen, och också följer de överenskommelser ni gjort, så kommer ni förhoppningsvis att uppleva att konflikterna blir färre, irritationsnivån lägre och samarbetet enklare. Ni kan alltså med föräldraplanen skapa en bas för ett föräldrasamarbete som underlättar för er som föräldrar. Huvudsyftet med att göra en föräldraplan är dock alltid att barn skyddas från att ta del av vuxnas konflikter. Det är en kärleksgåva till alla barn..."

Hemsida: www.foraldraplan.se

PDF: Inför föräldraplan

PDF: Föräldraplan

FORSKNING:

Intressant forskning om hur växelvist boende påverkar mindre barn och tonåringar. Denna artikel är dock från 2017, men om jag har förstått det rätt har det även gjorts en senare studie som visar på liknande resultat.

"Växelvis boende bäst även för de minsta skilsmässobarnen"

ARTIKEL:

En intressant artikel av Jesper Juul på FamiljeLab gällande samspel i familjen.

"Samspelet i familjen"

ARTIKEL:

Idag vill jag dela en bra text om SKAM, en känsla som vi alla någon gång känt av på olika nivåer. Även känsla av skuld som tidigare slogs ihop med ordet skam, skuld&skam, men som är två skilda känslor. Jag har gjort något dumt (skuld) & Jag är dum (skam).

"Om skam - Text från appen Mindfulness för föräldrar"

VIDEOKLIPP:

Jag vill dela detta intressanta program på SVT Play om hur vi i framtiden skulle kunna kommunicera med varandra på ett djupare plan. Intressant att telepati kan vara vägen mot ökad empati och bästa fall ett minskat behov av att skada varandra.

"År 1 miljon - Berättelsen om din framtid"

ARTIKEL:

En intressant artikel kopplat till ny forskning och en ny utgiven självhjälpsbok "Närmare varandra".

"Ny svensk forskning hjälper par att rädda relationen"


Länk till Bokus: Närmare varandra: nio veckor till en starkare parrelation"

ARTIKEL:

En intressant artikel gällande att det är bättre för barn att få ta del av föräldrarnas negativa känslor på ett balanserat sätt än att undanhålla dessa för barnen. Jag vill tillägga att man utöver att beskriva sin känsla även bör beskriver anledningen till att man känner så. Precis som man vid beröm beskriver för barnet att man blir glad och vad deras utförande bidrar till, exempelvis - Tack för att du hjälper till att plocka undan maten för nu får vi mer tid tillsammans i soffan.
Och mycket av detta kan vi faktiskt även tänka på i den vuxna parrelationen:)

"Bra att visa negativa känslor för dina barn"

RELATIONSTEST:

När jag träffar mina par talar jag alltid om hur vi på olika sätt visar vår kärlek. Ofta visar vi kärlek på det sätt som vi själva vill få kärlek. Vi försöker ofta på ett omedvetet och pedagogiskt sätt förmedla vår önskan om vad vi behöver för att känna oss sedda, trygga och älskade. Vi ger det vi själva vill ha. Dessvärre gör också vår partner det varav risken är att båda ger, men ingen känner att de får. Jag delar upp det i tre områden, verbalt, fysiskt och att göra något för ens partner. Men om den ena främst visar och vill få kärlek verbalt och den andra fysiskt går vi förbi varandra och känslan av att inte bli lyssnad på eller känslan av att vara otillräcklig stärks. Enligt Psykologen Gary Chapman beskriver han i sin bok "Upptäck kärlekens olika språk" att det finns det fem områden (tre av dem placerar jag i området "att göra") och om ni önskar veta lite mer om dessa områden och kanske vill testa er själva fann jag en bra hemsida på nätet. Dock viktigt att ha i tanken att ni är unika varav ett test inte ger er hela sanningen:)

"Kärlekens fem språk"

ARTIKEL:

Förmodligen inget nytt för er, men ändå viktigt att bli påmind om vikten av en kärleksfull och trygg relation med sina barn. Och hur små bemötanden i den stressiga vardagen bibehåller och stärker relationen. Delar av detta passar även in i den vuxna parrelationen, som ge varandra beröm, ta tid tillsammans och visa intresse. Läs Rädda Barnens artikel, "Stärk relationen, så maxar du livet med barnen". Finns även andra intressanta artiklar att läsa.

"Stärk relationen - så maxar du livet med barnen"

ARTIKEL:

När jag träffar par är jag inspirerad av metoden EFT (Emotionell Fokuserad Parterapi) som har en stark grund i anknytningsteorin. Vår barndom och erfarenheter från tidigare relationer påverkar både gott och ont hur vi känslomässigt agerar i våra vuxna parrelationer. I denna intressanta artikel från tidningen Psykoterapi kan ni dels läsa om själva metoden, men också få en inblick i våra olika anknytningsmöster och hur dessa påverkar oss i nära relationer.

"Gömd längtan"

ARTIKEL:

Jag vill dela en för mig bra sida som har fokus på att ge information och råd kring olika bekymmer som kan uppstå i parrelationen. Denna gång vill jag länka till en bra artikelserie i ämnet svartsjuka.

"Till dig som har problem med svartsjuka"


Hemsida: Sexologikliniken

ARTIKEL:

En intressant artikel (komprimerat från en bok) om hur vår anknytning på olika sätt påverkar vårt sexliv.

Läs och lär dig något nytt om dig själv och din partner.

"Så påverkar anknytning ditt sexliv"

RAPPORT:

Då barn mister en förälder, ett syskon, en vän eller annan viktig person kommer de precis som oss vuxna känna sorg. En sorg som de på olika sätt kommer behöver ges möjlighet att tala om. Men barn kan hantera sorgen på ett sätt som för oss vuxna kan skapa oro. För att förstå barns sorg vill jag här dela en rapport från Rädda barnen.

"Barns sorg - några råd till familj och vänner"