Handledning

Verksamhetshandledning

Vad innebär handledning?

Handledning kan ses som ”en samspelsprocess mellan två eller flera personer - handledare och handledda - som syftar till en professionell utveckling hos de handledda genom att de får möjlighet att integrera teoretiska och praktiska aspekter av sitt yrke” (Olson, Petitt,1995)


En annan beskrivning är att handledning kan ses som ”en kontinuerlig feedback

på mitt arbete, mitt arbetssätt och mig själv som personlig resurs i det arbete, given i en gruppsituation och med en person, som jag uppfattar som kompetent att ge denna, utifrån omfattande kunskaper och erfarenheter” (Bernler & Johnsson,1985)

Hur går det till?

Handledningen sker på er arbetsplats, i min lokal på Lundbergsgatan 16, Slottstaden, i Malmö eller via videolänk. Innan ni som arbetsgrupp tar beslut om ni vill anlita mig som handledare önskar jag träffa er som grupp där ni presenterar er verksamhet, er som personer och att ni får en bild av vem jag är. Personkemi är minst lika viktigt som titel och erfarenhet.

Vid vårt första handledningstillfälle kommer vi tillsammans bestämma vilka övergripande önskemål ni har av vår handledning. Era önskemål är kopplade till tidigare erfarenheter av handledning, positiva som negativa, samt personliga önskemål. Alla handledare är unika på det sätt att vi har olika terapeutiska glasögon på oss och inte utgår från en och samma mall. Tillsammans formar vi ett innehåll som utifrån er verksamhet och er som grupp ska bli lärorikt, utmanande och glädjefyllt. Humor är för mig en viktig ingrediens i så väl terapi, handledning som i det privata livet. Och min förhoppning är att vi i det allvarliga vid tillfällen ges möjlighet att skratta tillsammans för att sedan bege oss tillbaka till allvaret. Länk till min examensuppsats på psykoterapiprogrammet: Humorns betydelse för familjeterapeuter.

Olika fokus på verksamhetshandledningen:
Ärendehandledning
Handledningen utgår från arbetsgruppens behov och önskemål och dessa kan variera över tid. Väljer arbetsgruppen att fokusera på specifika klientärenden kommer vi tillsammans, medledning av mig, reflektera och sortera i de tankar, känslor och olika hypoteser om ärendet som finns i arbetsgruppen. Tillsammans kommer vi med den erfarenhet och kunskap som arbetsgruppen besitter finna nya vägar och interventioner i arbetat med att hjälpa våra behövande klienter.

Processhandledning med fokus på den enskilde individen i grupp

Handledningen kan även ha fokus på den enskilde behandlaren. I mötet med våra klienter påverkas vi som behandlare och vid tillfällen kan det vara viktigt att stanna upp och reflektera över vad det är som påverkar oss, både positivt och negativt. Som grupp kan vi hjälpa och stödja varandra för att få en förståelse för hur vi själva agerar i mötet med våra klienter och hur vi kan agera annorlunda för att uppnå en positiv förändring hos klienten men och också för att ge den enskilde behandlaren en förståelse för vad det är som påverkar denne.


Processhandledning med fokus på personalgruppen

Gruppen kan ses som en helhet som består av flera påverkande delar (individen) och denna helhet kan av olika anledningar vid tillfällen försättas i påfrestande situationer. Anledningen kan vara att gruppen förändras då en ny arbetskollega börjar eller en arbetskollega slutar, konflikter som påverkar gruppen, arbetsbelastning eller kontakt med olika samarbetspartners. Fokus blir då att stärka både den enskilde individen och gruppen som helhet och tillsammans reflektera över hur gruppen påverkas av det beskrivna bekymret.

Handledning inom IFO, VO och skola 2023 (ref.nr 23/7)